Правни услуги

Фирма "ИВАНОВ & СИЕ" предлага широка гама от правни услуги в помощ на бизнеса, както за стартиращи така и за утвърдени на пазара фирми. Освен бизнес консултации при нас можете да получите и правни консултации по лични проблеми изискващи компетентни знания в областта на правото.

Нашият висококвалифициран екип е готов да се справи с всички проблеми, които друг не може да реши,  в максимално кратки срокове и по най-удобният за Вас начин.

Работиме съвместно с адвокатска кантора Василиса Иванова

Предлаганите от нас правни услуги са в областтите на:

 

  АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

 

 • Правна защита при обжалване на административни актове

 • Съдебна защита по административно-наказателни дела - обжалване на наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции, актове за налагане на принудителни административни мерки и т.н

 • Изготвяне на жалби и представителство в производството по обжалване на административни актове

 

 ТРУДОВО ПРАВо

 

 • Разрешаване на трудовоправни казуси

 • Изготвяне на индивидуални и колективни трудови договори, анекси, споразумения, заповеди на работодателя, протоколи, решения и други

 • Консултации и изготвяне на документи по прекратяване на трудови правоотношения, предизвестия, заповеди, протоколи за извършване на подбор, изплащане на обезщетения

 • Консултации във връзка с налагане на дисциплинарни наказания, уволнения,  реализиране на имуществена и дисциплинарна отговорност

 • Консултации във връзка със задължителното здравно и пенсионно осигуряване

 • Kонсултации и представителство за извънсъдебно решаване на трудови спорове, както и процесуално представителство пред съд за водене на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения и други трудови спорове

 • Консултации относно неправомерно прекратяване на трудови договори или неизпълнение на трудови договори

 • Kонсултации и изготвяне на необходимите документи във връзка с работно време, почивки и отпуски

 • Kонсултации и представителство при воденето на трудови спорове

 • Kонсултации и изготвяне на необходимите документи във връзка с други неправомерни действия от страна на работника или работодателя

 

  ТЪРГОВСКО ПРАВО

 

 • Kонсултации при избор на правно-организационна форма на търговец

 • Учредяване, регистрация, пререгистрация, преобразуване(вливане, сливане, отделяне, разделяне) и заличаване на фирми, регистрация на промени на търговски дружества, еднолични търговци, сдружения, фондации, кооперации

 • Консултации във връзка с дейността на търговски дружества, еднолични търговци, сдружения,  фондации, кооперации

 • Цялостно административно-правно обслужване на търговски дружества, еднолични търговци,  сдружения, фондации, кооперации

 • Несъстоятелност на търговци

 • Обезпечаване на бъдещ иск , вписване на възбрани и налагане на запор върху сметки

 • Представителство пред съответните учреждения и ведомства във връзка с регистрации по специални закони, вписвания, придобиване на лицензии, подвеждане под разрешителни режими и др.

 • Търговски сделки – изготвяне на търговски договори, консултации във връзка с изпълнението на търговски договори

 • Неизпълнение на търговски договори – представителство при водене на преговори за доброволно уреждане на спорове при неизпълнение на търговски договори, представителство пред съд и арбитраж по спорове при неизпълнение на търговски договори

 

  ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

 

 • Подготовка, изготвяне и сключване на всякакви видове договори - търговски и облигационни договори, като покупко-продажба на стоки, услуги, МПС, недвижими имоти, дистрибуторски и комисионни договори, договори за наем, за заем, превоз, лизинг, за прехвърляне на търговско предприятие, търговско управление,  договор за прокурист, договор за поръчка, договор за изработка и др.

 • Писмени становища относно действителността и тълкуването на сключени или подлежащи на сключване търговски договори, споразумения и др. документи

 • Изготвяне на различни видове пълномощни

 • Консултации относно сключване, тълкуване, изпълнение и неизпълнение на различни видове договори

 • Изготвяне на предварителни и окончателни договори, включително и нотариално изповядване на сделки

 • Неизпълнение на договори – последици, представителство при водене на преговори за доброволно уреждане на спорове при неизпълнение на договори, представителство пред съд и арбитраж по спорове при неизпълнение на договори

   

  НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

 

 • Изработване на договори за доброволна делба

 • Защита по дела за съдебна делба

 • Производства по откриване на наследства

 • Делба на недвижими имоти и движими вещи – съдебна и извънсъдебна

 • Изготвяне, съхранение и съдействие при обявяване на завещания.

 

  ВЕЩНО ПРАВО

 

 • Представителство пред съда във връзка с оспорване на договори

 • Консултации по вещноправни и реституционни въпроси

 • Представителство пред съда във връзка с оспорване на нотариални актове и договори

 • Продажба, дарение, замяна на недвижими имоти, МПС и друго имущество.

 • Изготвяне на нотариални актове и договори за продажба на недвижими имоти, МПС и други видове имущество.

 • Делба на недвижими имоти-доброволна и съдебна делба

 

  ГРАЖДАНСКО ПРАВО

 

 • Правни консултации по гражданско-правни въпроси

 • Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско-правни дела

 • Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус

 • Изготвяне на договори

 • Регистрация, преобразуване и прекратяване на еднолични търговци, търговски дружества, кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел, асоциации

 • Обезщетения вследствие на трудови злополуки и професионални заболявания

 • Промяна на име по Закона за гражданската регистрация

 

 

  ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

 • Представителство пред всички инстанции и съдилища на територията на Република България, както и пред други арбитражи

 • Представителство при провеждане на преговори за извънсъдебно уреждане на спорове

 • Обезпечаване на бъдещи искове, завеждане на искови молби

 • Представителство при преговори в обхвата на изпълнителното производство

 • Участие в изпълнителното производство.

 

ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

 • Подготовка на документи и пълно съдействие в процеса на получаване на закрила пред Патентното ведомство на Р. България, Европейския съюз и в други страни по международни спогодби и договори в областта на ИС, по които Р. България е страна-членка

 • Подготовка и сключване на договори за продажба, прехвърляне и предоставяне на лицензии за обекти на ИС

 • Предприемане на административни и съдебни процедури срещу имитации и нарушения на права, извънсъдебно договаряне за прекратяване на нарушения, решаване на спорове пред Арбитражния съд при БСК

 • Подготовка на документацията и представителство за регистриране на търговски марки в Патентно ведомство

 • Процесуално представителство на територията на Република България във връзка със защитата на търговски марки, дизайн, интегрални схеми и други обекти на интелектуална собственост

 

  АБОНАМЕНТНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

 • Неограничени консултации по всякакви правни въпроси

 • Правни съвети по всяко време

 • Проверка на документи

 • Онлайн консултации

 

Горе изброените услуги са само част от всички услуги, които предлагаме в тези сфери на правото. Не се притеснявайте да ни потърсите в случайте когато не намирате сред изброените вашият проблем.

Допълнителна услуга която предлагаме са онлайн консултации посредством имеил или по скайп. За повече информация се свържете  с нас.